Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.

Πολιτική κρατήσεων - ακυρώσεων.

 • Τα δωμάτια μας ενοικιάζονται κατόπιν τηλεφωνικής ή με email κράτησης από τον πελάτη προς το ξενοδοχείο. H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο. (Άρθρο 2 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος (από το Νόμο) να δώσει προκαταβολή με κατάθεση σε τράπεζα για να ισχύει η νόμιμη προκράτηση του δωματίου.
 • Τηλεφωνικές κρατήσεις ή κρατήσεις με mail που έχουν σταλεί από τον πελάτη προς το ξενοδοχείο και δεν έχουν απαντηθεί, δεν ισχύουν.
 • Για προπληρωμές του συνόλου τον διανυκτερεύσεων ισχύουν οι εκπτώσεις, όπως είναι αναρτημένες στην καρτέλα «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» του ιδίου ιστοτόπου.
 • Το ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να ενοικιάζει τα δωμάτια σε άτομα που είναι ολοφάνερα ασθενείς, είναι ρυπαροί, βρίσκονται σε μέθη. ( Άρθρο 1 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
 • Άρθρο 3 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Aν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε. (Βάση της πολιτικής του ξενοδοχείου σε ότι αφορά τις εκάστοτε προσφορές που ισχύουν στο παρόν ιστότοπο, ή σε sites προσφορών, οι επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές. Μπορεί να γίνει μόνο αλλαγή ημερομηνίας κατόπιν από κοινού συναίνεση πελάτη-ξενοδόχου, για άλλη ημερομηνία μεταγενέστερα (εκτός full season), και μόνο με τηλεφωνική ακύρωση 21 μέρες πριν.
 • Άρθρο 4 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  O πελάτης δικαιούται να κάμει χρήση: 
  α) Tου δωματίου ή διαμερίσματος που ενοικίασε 
  β) Tων κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες. 
  Aν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση ομβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωμή βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου. 
  Tο δωμάτιο ή το διαμέρισμα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά εδήλωσε.
 • Άρθρο 7 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')

  Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Aν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.  
 • Άρθρο 19 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  Oι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδομάδα. O ξενοδόχος όμως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθημερινώς. 
  Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ' αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.Δ. 5205/1931. 
 • Άρθρο 20 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')

  O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον εντεταλμένο Δ/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους
  Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του. 
  Eπίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος. 
 • Άρθρο 21 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν. 
  Tο ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T. 
  O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ' αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).
 • Άρθρο 22 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  O πελάτης υποχρεούται: 

  α) Nα υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Aρχές. β) Nα παραδίδει
  στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο
  . ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί για κάθε δωμάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας. 
  γ) Nα δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. 

  Eπισκέψεις στα δωμάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαμέρισμα. 
 • Άρθρο 23 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  Aπαγορεύεται: 
  α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημά- των καθώς και η εστίαση μέσα σ' αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE. 
  β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. 
  γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι' άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή. 
  δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρόρρουχων και λοιπών ειδών ιματισμού. 
  ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών. 
  στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων. 
  ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικιδίων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος. 
  η) Tα τυχερά παιχνίδια. 
  θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. 
  ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού. 
 • Άρθρο 24 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  O πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη Δ/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο μέτρο του εφικτού και νόμιμου. 
  Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισμού, θορυβεί συστηματικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συμπεριφέρεται ανάρμοστα σ' αυτούς και το προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του. 
 • Άρθρο 26 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A')
  Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισμού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος μπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Tουριστική Aστυνομία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Aστυνομικές Aρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του Kανονισμού αυτού.